Kennisbank

Geruisloze terugkeer uit BV

Veel ondernemingen worden gedreven in een BV. Het kan alleen voorkomen dat tegenvallende bedrijfsresultaten de rechtsvorm van de BV doen heroverwegen. In dat geval zou men zonder fiscale belemmeringen de rechtsvorm moeten kunnen wijzigen. Om de BV te wijzigen (terug te laten keren) naar een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma (VOF) bestaan er twee mogelijkheden: de geruisloze terugkeer en de ruisende terugkeer. In deze blog staat de geruisloze terugkeer centraal. We beschrijven de mogelijke redenen voor terugkeer, de voordelen van de geruisloze terugkeer en de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.

Redenen voor terugkeer

Wanneer en waarom zou je moeten overwegen om de BV-rechtsvorm te wijzigen laten naar een eenmanszaak, VOF of maatschap? Redenen kunnen zijn dat er veel compensabele verliezen zitten in de BV, die je niet kan compenseren. Het kan ook zijn dat er grote investeringen gedaan moeten worden in het bedrijfspand of in de productie. Ook is het fiscaal interessant (denk aan de vele aftrekfaciliteiten bij een eenmanszaak of VOF). Bovendien heb je geen verplicht DGA-salaris meer.

Bij winsten tussen de €0 en €40.000 kan je als ondernemer overwegen om de BV te wijzigen naar een eenmanszaak, VOF of maatschap. In dat geval zijn er grote fiscale voordelen te behalen. Aan de andere kant is het nadeel van de terugkeer dat je weer privé aansprakelijk gesteld kan worden door schuldeisers, voor eventuele tekorten die ontstaan in je bedrijfsvoering.

Voordelen geruisloze terugkeer

De geruisloze terugkeer kent een aantal voordelen. Zoals ik hiervoor al aankaartte valt de gebruikelijkloonregeling weg, wat alweer een grote kostenpost scheelt. Een ander groot voordeel van de geruisloze terugkeer is vrijstelling op de overdrachtsbelasting. Wanneer er een onroerende zaak tot het vermogen van je BV behoort, en je wilt deze overdragen, dan moet je normaal gesproken overdrachtsbelasting over de verkrijgingsprijs betalen. Maar wanneer het pand in het kader van de geruisloze terugkeer wordt overgedragen, dan ben je daarvan vrijgesteld. Voorwaarde van de vrijstelling is dat het pand 3 jaar tot het (verplichte) ondernemingsvermogen van de voortzettende aandeelhouder moet behoren. Wanneer het pand toch binnen deze 3 jaar verkocht wordt, wordt er alsnog overdrachtsbelasting geheven.

Een ander voordeel van de geruisloze terugkeer is de mogelijkheid tot het meenemen van de verrekenbare verliezen uit de BV. Wanneer de BV nog beschikt over verrekenbare verliezen, dan gaan deze mee naar de voortzettende aandeelhouder. Deze verliezen kunnen alleen slechts worden verrekend met de behaalde winsten van de aandeelhouder uit de voortgezette onderneming.

duim

Voorwaarden en procedure

De geruisloze terugkeer zal vaak al simpelweg geregeld kunnen worden door een overdracht van de activa en passiva van de BV aan de aandeelhouder die de onderneming (in een ander jasje) zal voortzetten. Voor de uitvoering van de regeling moet de vennootschap een verzoek indienen bij de Belastingdienst. De inspecteur zal het verzoek toewijzen wanneer er aan een aantal voorwaarden is voldaan.

De eerste voorwaarde is dat de BV een materiële onderneming drijft. Dit betekent dat een holding niet (geruisloos) teruggekeerd kan worden. Ook een holdingstructuur (holding en werkmaatschappij) komt voor de geruisloze terugkeer niet in aanmerking. De vennootschap die voor de geruisloze terugkeerregeling in aanmerking komt mag uitsluitend natuurlijke personen als aandeelhouder hebben.

Er zijn twee mogelijkheden om bij een holdingstructuur uiteindelijk toch de geruisloze terugkeerregeling toe te passen. De eerste mogelijkheid is verkoop van de aandelen van de werkmaatschappij door de holding aan een natuurlijke persoon. De tweede mogelijkheid is een juridische fusie tussen de holding en de werkmaatschappij.

De BV wordt na geruisloze terugkeer geliquideerd, dit is een strikt vereiste. De aandeelhouder(s) zet(ten) de onderneming van de vennootschap zelf rechtstreeks voort. Dit brengt de tweede voorwaarde voor toewijzing mee: de voortzettende aandeelhouders mogen niet het oogmerk hebben de onderneming over te dragen of te liquideren. De inspecteur zal het verzoek daarom ook afwijzen als de aandeelhouders niet de intentie hebben om de onderneming voort te zetten. Schending van de voorwaarden heeft tot gevolg dat de faciliteit van de geruisloze terugkeer en daarmee de voordelen zoals de verliesverrekening, komen te vervallen.

Fiscaal terugwerkende kracht

Doordat de procedure van terugkeer uit de BV vaak enige tijd in beslag neemt, is het mogelijk om met fiscaal terugwerkende kracht terug te keren. De onderneming wordt hiervoor weer als eenmanszaak, vof of maatschap aangemerkt vanaf de eerste dag van het boekjaar (veelal 1 januari). Voorwaarde is wel dat er voor 1 oktober van het betreffende boekjaar een verklaring is geregistreerd bij de Belastingdienst.

Toewijzing

Wanneer de vennootschap en aandeelhouders aan de voorwaarden voldoen, en het verzoek tijdig indienen, zal de Belastingdienst de geruisloze terugkeer toewijzen. Na uitvoering van de regeling zullen de aandeelhouders ondernemer zijn en wordt de onderneming voortgezet in een eenmanszaak, VOF of maatschap. De onderneming zal nu niet meer onder de vennootschapsbelasting en de heffing van aanmerkelijk belang vallen: de onderneming valt nu onder de inkomstenbelasting.

Conclusie

Voor veel ondernemers kan de overweging ontstaan om de BV-rechtsvorm om te zetten naar een eenmanszaak, VOF of maatschap. Laat je in de procedure van de geruisloze terugkeer wel altijd begeleiden door een fiscalist. Wij helpen je hier graag bij!

checklist

Ten slot (aanrader)

Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers op zoek naar verdieping over dit onderwerp? Dat kan! Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs! Klik hier.

Gepubliceerd op 24 mei 2024
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24